Maxlego

BACCUC Group

MAXLEGO JSC

Maxlego là công ty dịch vụ đa ngành, cũng là nơi ươm mầm và phát triển nhân tài các công ty thuộc BACCUC Group.